گزارش فارسی IVAبا ثبت آزمون IVA در وب سایت برین ترین این امکان به شما داده می شود تا گزارش تفسیری و نمودار توصیفی را در قالب فایل pdf دریافت نمایید.

جزئیات برنامه

جهت خرید " گزارش فارسی IVA " در سایت ثبت نام نمایید.