گزارش ساز فارسی IVA-2


این محصول تحت ویندوز بوده و پس از خرید آن می توانید برای IVA-2 نسخه 2018 و 2017 گزارش فارسی تولید نمایید.

این محصول خود شامل پایگاه داده می باشد و اطلاعات مراجعین را ذخیره می نماید و همینطور امکان ارائه گزارش مقایسه ای نیز دارد .

این گزارش ساز به صورت خودکاربه نرم افزار IVA متصل شده و گزارش فارسی آزمون انجام شده را ایجاد می نماید، قابل ذکر است در صورت انجام 2 آزمون از یک مراجع ، می توان از گزارش مقایسه ای که نرم افزار تهیه می نماید نیز استفاده کرد. 

ملبغ ..... برای نصب روی یک سیستم می باشد .


مشاهده نمونه گزارش